Prebivalište

ПРЕБИВАЛИШТЕ

 

- Пребивалиште је место у коме се грађанин настанио с намером да у њему стално живи.
- Пунолетни грађани дужни су да пријаве и одјаве пребивалиште и пријаве промену адресе стана.
- Приликом пријављивања пребивалишта, односно промене адресе стана, пунолетни грађани дужни су да пријаве и своју малолетну децу.
- Пријављивање пребивалишта и промене адресе стана извршиће се у року од 8 дана од дана настањења односно промене адресе стана.
- Одјављивање пребивалишта грађанин је дужан да изврши пре напуштања места пребивалишта.

 

Пријава, промена и одјава адресе пребивалишта

 

Захтев за пријаву или промену адесе пребивалишта подноси се лично, при чему је неопходно приложити следећа документа:

 1. читко попуњен захтев за промену или пријаву адресе (образац бр.1)
 2. важећу личну карту
 3. исправе којима се доказују подаци из тог захтева (доказ о правном основу коришћења стамбене јединице на адреси на коју се подносилац захтева пријављује тј. уговор о купопродаји стана, уговор о поклону стана, правноснажно оставинско решење, уговор о коришћењу стана, власнички лист, решење о кућном броју, итд.)
 4. лична карта власника непокретности
 5. доказ о уплаћеној накнади.

Захтев за одјаву адресе пребивалишта подноси се личнo, при чему је неопходно приложити следећа документа:

 1. читко попуњен захтев за одјаву адресе (образац бр.1)
 2. важећу личну карту
 3. доказ о уплаћеној накнади.

Захтев за пријаву, одјаву или промену адресе пребивалишта малолетног детета подноси родитељ или други законски заступник и прилаже следећа документа:

 1. читко попуњен захтев за промену, пријаву или одјаву адресе (образац бр.1);
 2. важећу личну карту родитеља;
 3. извод из матичне књиге рођених за дете (не старији од 6 месеци);
 4. уколико су родитељи разведени и примерак правноснажне пресуде о разводу, из које се види којем од родитеља је дете припало на чување, старање и васпитање
 5. доказ о уплаћеној накнади.
 
 
Podaci preuzeti sa sajta Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije