Najnovije vesti


Pazova.org intervju - Brainobrain Pazova
Pazova.org intervju - Brainobrain Pazova
Pazova.org intervju - Zagrli srcem Nikola Vulinović
Pazova.org intervju - Zagrli srcem Nikola Vulinović
Pazova.org intervju - Pazovački bendovi
Pazova.org intervju - Pazovački bendovi
Pazova.org intervju - Brankin mural
Pazova.org intervju - Brankin mural

Uskoro ukljanjanje svih deponija u opštini?

U Inđiji će uskoro početi izgradnja Regionalne sanitarne deponije vredne 10 miliona evra, koja bi pokrivala opštine Inđija, Stara Pazova, Pećinci, Šid, Ruma i Sremski Karlovci.

U toku je izrada urbanističkih planova, a u pripremi je i studija o proceni uticaja na životnu sredinu.

Puštanjem u rad nove deponije, pomenute opštine će imati obavezu da sav otpad sa svoje teritorije uklone odnošenjem na deponiju, pri čemu će za preuzimanje svake tone otpada od strane deponije opštine plaćati oko 16 evra. 

Kako bi se količina otpada koji se nosi na regionalnu deponiju smanjila, planira se njegovo razdvajanje i prodaja postojećim privatnim preduzećima koja se bave preradom sekundarnih sirovina (PET ambalaža, karton, metal).

Ovakav način organizacije bi doveo i do uklanjanja divljih deponija, jer bi u interesu opština bilo da prodaju što veću količinu sirovina, ali i da izbegnu plaćanje za uklanjanje smeća sa svoje teritorije ukoliko to same ne sprovedu.

Procenjuje se da na našoj opštini nastaje oko 25000 tona komunalnog otpada godišnje, od čega 20%  čini  PET ambalaža, koja je veliki zagađivač životne sredine, s obzirom da razgradnjom plastike, kao i njenim sagorevanjem na postojećim deponijama nastaju vrlo toksične materije.

Pokušaj u separaciji  PET ambalaže je bilo postavljanje žičanih kontejnera, koji jesu bili puni, ali se njihovo pražnjenje pokazalo ekonomski neopravdanim zbog velike potrošnje goriva, s obzirom da ambalaža nije bila sabijana, pa su kamioni prečesto morali da prazne kontejnere.

Kakve novine u ovoj oblasti opština Stara Pazova planira da primeni, pitali smo Milenka Bubonju, rukovodioca  odeljenja za stambeno-komunalne poslove, zaštitu životne sredine i inspekcijske poslove.

"Nova organizacija bi podrazumevala separaciju na primarnom nivou (u domaćinstvima), pre svega PET ambalaže,  tako što bi se svakom domaćinstvu delile besplatne kese u koje bi građani pakovali sabijenu ambalažu, koju bi kamioni odnosili određenim danima. U školama i drugim javnim institucijama bi se postavili kontejneri za razdvajanje otpada, a istovremeno bi se sprovodila i edukacija građana o značaju razdvajanja otpada, koju bi sprovodile nevladine organizacije i lokalni mediji", navodi Bubonja.

Osim korišćenja regionalne deponije i efikasnije separacije smeća, još jedna važna novina u vezi komunalija bi u našoj opštini uskoro mogla da zaživi.

U planu je uvođenje novog sistema naplate komunalnih usluga po kome iznos mesečnog računa ne bi više zavisio od kvadrature stambenog prostora, već bi se zaduženje obračunavalo prema broju članova domaćinstva.

"Nakon popisa stanovništva koji se očekuje u septembru, uvešće se naplata prema broju članova porodice. Obračun bi se vršio na osnovu procene da jedna osoba dnevno stvori oko 800 gr komunalnog otpada. Planirano je i da odnošenje smeća, potrošnja vode i korišćenje kanalizacije budu objedinjeni jednim računom, a svaki vlasnik stambene jedinice će morati da ima ugovor sa javnim komunalnim preduzećem, koji će podrazumevati postojanje kante i obavezno iznošenje smeća", objašnjava Bubonja.

U našoj opštini je u proteklom periodu došlo do značajnog povećanja broja stanovnika doseljavanjem ljudi iz ratom pogođenih područja, kao i migracijom iz Beograda ka periferiji. Stoga je još važnije pronaći najoptimalniji način za uklanjanje sve veće količine smeća,  imajući u vidu da se oko 90 % otpada može vratiti u proizvodnju. Na taj način bi se ostvarila značajna ušteda energije, a što je najvažnije, zagađenje životne sredine bi se svelo na minimum.

                                                                                                              Ružica Beatović