Državljanstvo

СТИЦАЊЕ И ПРЕСТАНАК ДРЖАВЉАНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 

1. ПРИЈЕМ У ДРЖАВЉАНСТВО

Захтеви за стицање држављанства Републике Србије подносе се у полицијским управама по месту пребивалишта односно боравишта подносиоца захтева, а могу се поднети и преко надлежног дипломатско-конзуларног представништва Србије, при чему је неопходно приложити следећа документа:

 1. читко попуњен захтев (образац се може добити у полицијским станицама)
 2. извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци)
 3. уверење о држављанству државе чији је подносилац држављанин (не старије од 6 месеци)
 4. извод из матичне књиге венчаних (за лица која су венчана)
 5. фотокопија документа са фотографијом (лична карта или пасош)
 6. потписана изјава да Републику Србију сматра својом државом (на прописаном обрасцу, који се може добити у полицијској станици)
 7. за дете старије од 14 година потребно је његово присуство, ради давања сагласности
 8. накнада о уплати Републичке административне таксе
Прилагање додатних докумената и висина накнаде зависи од категорије подносиоца захтева и то:
 1. Грађанин Србије, припадник српског народа, као и припадник другог народа или етничке заједнице са територије Републике Србије, који нема пребивалиште на територији Р Србије, уз захтев, поред горе наведених докумената прилаже и:
 2. а) доказ о боравишту
  б) доказ о уплаћеној накнади у износу од 12.110,00 динара**

 3. Лице рођено у другој републици раније СФРЈ које је имало држављанство те републике или је држављанин друге државе настале на територији раније СФРЈ, које као избегло, прогнано или расељено лице борави на територији Р Србије или је избегло у иностранство, уз захтев, поред горе наведених докумената прилаже и:
 4. а) фотокопију избегличке легитимације
  б) доказ о уплаћеној накнади у износу од 680,00 динара**

 5. Држављанин бивше СФРЈ који на дан 27.02.2005. године има држављанство друге републике раније СФРЈ, односно држављанство друге државе настале на територији раније СФРЈ и пријављено пребивалиште на територији Р Србије у трајању од најмање девет година, уз захтев, поред горе наведених докумената прилаже и:
 6. а) уверење о пребивалиштву
  б) доказ о уплаћеној накнади у износу од 1.520,00 динара**

 7. Црногорски држављанин који је на дан 03.06.2006. године имао пријављено пребивалиште на територији Републике Србије, уз захтев, поред горе наведених докумената, прилаже и:
 8. а) доказ о уплаћеној накнади у износу од 1.520,00 динара**

   

   

  2. УТВРЂИВАЊЕ ДРЖАВЉАНСТВА

  Лицу које је стекло држављанство Републике Србије, а није уписано у матичну књигу рођених или у евиденције држављана Р Србије вођене по досадашњим прописима, биће утврђено држављанство на његов захтев, уз који поред горе наведених докумената прилаже и:

  1. доказ да није уписан у евиденцију држављана Републике Србије на територији Републике Србије (по месту рођења подносиоца захтева, односно месту рођења или пребивалишта његових родитеља)
  2. уверење о држављанству за родитеље
  3. извод из матичне књиге венчаних за родитеље
  4. документ којим доказује претпоставку држављанства (пасош, војна књижица, итд);
  5. доказ о уплаћеној накнади у износу од 680,00 динара**

  3. ПОНОВНО СТИЦАЊЕ ДРЖАВЉАНСТВА

  Лице које је отпуштено из држављанства Р Србије и стекло страно држављанство може поново стећи држављанство Р Србије ако поднесе захтев за поновно стицање држављанства, уз који поред горе наведених докумената прилаже и:

  1. решење о отпусту из држављанства Републике Србије
  2. доказ о страном држављанству
  3. доказ о уплаћеној накнади у износу од 12.110,00 динара**

  4. ПРИЈЕМ СТРАНЦА У ДРЖАВЉАНСТВО

  Странац коме је сходно прописима о кретању и боравку странаца одобрено стално настањење у Р Србији, може на свој захтев бити примљен у држављанство Р Србије, под условом:

  • да је навршио 18 година живота и да му није одузета пословна способност
  • да има отпуст из страног држављанства или да поднесе доказ да ће отпуст добити ако буде примљен у држављанство Републике Србије
  • да је до подношења захтева најмање три године непрекидно имао пријављено пребивалиште на територији Републике Србије.

  Подносилац захтева поред горе наведених доказа прилаже и:

  1. оверену копију одобрења за стално настањење у Републици Србији
  2. оверену фотокопију личне карте за странце
  3. потврду - гаранцију надлежног иностраног органа да ће отпуст добити ако буде примљен у држављанство Р Србије а у случају да је већ отпуштен из страног држављанства решење о отпусту из страног држављанства
  4. доказ о уплаћеној накнади у износу од 12.110,00 динара**

  Странац који је најмање три године у брачној заједници са држављанином Републике Србије и коме је одобрено стално настањење у Републике Србији може бити примљен у држављанство Републике Србије ако поднесе захтев за пријем, уз који поред горе наведених докумената прилаже и:

  1. извод из матичне књиге венчаних (не старији од 6 месеци као доказ да је најмање три године у брачној заједници)
  2. доказ о уплаћеној накнади у износу од 12.110,00 динара**

  Исељеник и његов потомак могу бити примљени у држављанство Р Србије ако су навршили 18 година живота и није им одузета пословна способност, ако поднесу захтев за пријем у држављанство, уз који поред горе наведених документа прилажу и:

  1. извод из матичне књиге рођених за претке који су рођени у Р Србији и имали држављанство Р Србије
  2. доказ о уплаћеној накнади у износу од 12.110,00 динара**

  5. ПРЕСТАНАК ДРЖАВЉАНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

  Држављанину Републике Србије држављанство престаје отпустом ако поднесе захтев за отпуст и ако испуњава следеће услове:

  • да је навршио 18 година
  • да нема сметњи у погледу војне обавезе
  • да је измирио порезе и друге законске обавезе
  • да је регулисао имовинскоправне обавезе из брачног и односа родитеља и деце према лицима који живе у Републици Србији
  • да се против њега не води кривични поступак
  • да има страно држављанство или доказ да ће бити примљен у страно држављанство.

  Подносилац захтева поред горе наведених доказа прилаже и:

  1. доказ да има страно држављанство или гаранцију да ће бити примљен у страно држављанство
  2. уверење да се против подносиоца не води кривични поступак
  3. уверење да је измирио порезе и доприносе
  4. уверење да је измирио имовинско правне обавезе из односа родитеља и деце од Центра за Социјали рад
  5. доказ о уплаћеној накнади у износу од 21.370,00 динара**

  6. ИЗВОД ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ДРЖАВЉАНА

  За издавање уверења из Матичне књиге југословенских држављана потребно је приложити:

  1. важећу личну карту
  2. доказ о уплаћеној накнади у износу од 500,00 динара**

  НАПОМЕНА:

  Ако се решење односи на истовремено стицање или престанак држављанства чланова породице (супружници, малолетна и незапослена деца до 26. године живота) плаћа се једна такса.

   

   

  Podaci preuzeti sa sajta Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije