Vozačka dozvola

ПРВА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА

Захтев за издавање прве возачке дозволе подноси се лично, при чему је неопходно приложити следећа документа:

 1. читко попуњен образац захтева за издавање возачке дозволе,
 2. уверење о положеном возачком испиту за управљање моторним возилима одређене категорије, које није старије од две године,
 3. уверење о телесној и душевној способности за управљање моторним возилима одређене категорије (лекарско уверење), које није старије од шест месеци,
 4. важећу личну карту,
 5. две фотографије, величине 3,5x4,5cm,
 6. доказ о уплаћеним надокнадама.


ПРОДУЖЕЊЕ ВОЗАЧКЕ ДОЗВОЛЕ

 

За продужење важења возачке дозволе потребно је приложити следећа документа:

 1. читко попуњен образац захтева за издавање возачке дозволе,
 2. возачку дозволу,
 3. важећу личну карту,
 4. уверење о здравстевној способности возача за управљање моторним возилима одређене категорије (лекарско уверење), ако је важност возачке дозволе ограничена лекарским уверењем (најчешћи случај да је возачка дозвола издата са краћим роком важења од 10 година), односно у ситуацији када лице има навршених 65 година живота,
 5. доказ о уплаћеној надокнади

ОВЕРА НОВЕ КАТЕГОРИЈЕ У ВОЗАЧКОЈ ДОЗВОЛИ

 

За оверу нове категорије у возачкој дозволи потребно је приложити следећа документа:

 1. читко попуњен образац захтева за издавање возачке дозволе,
 2. возачку дозволу,
 3. уверење о положеном возачком испиту за управљање моторним возилима новоположене категорије које није старије од две године,
 4. уверење о телесној и душевној способности за управљање моторним возилима новоположене категорије (лекарско уверење), које није старије од шест месеци,
 5. важећу личну карту,
 6. доказ о уплаћеној надокнади

ПРОМЕНА ПРЕБИВАЛИШТА ВОЗАЧА

 

За промену пребивалишта возача потребно је приложити следећа документа:

 1. читко попуњен образац захтева за издавање возачке дозволе,
 2. возачку дозволу,
 3. важећу личну карту,
 4. доказ о уплаћеној надокнади

ПРОМЕНА ЛИЧНИХ ПОДАТАКА ВОЗАЧА

 

За промену личних података возача потребно је приложити следећа документа:

 1. читко попуњен образац захтева за издавање возачке дозволе,
 2. возачку дозволу,
 3. важећу личну карту,
 4. две фотографије, величине 3,5x4,5cm,
 5. доказ о уплаћеним надокнадама

ЗАМЕНА И ПРОДУЖЕЊЕ ВОЗАЧКЕ ДОЗВОЛЕ

 

За замену возачке дозволе, која се врши када нема могућности да се постојећи образац возачке дозволе продужи, потребно је приложити следећа документа:

 1. читко попуњен образац захтева за издавање возачке дозволе,
 2. возачку дозволу,
 3. важећу личну карту,
 4. две фотографије, величине 3,5x4,5cm,
 5. доказ о уплаћеним надокнадама

ЗАМЕНА ИНОСТРАНЕ ВОЗАЧКЕ ДОЗВОЛЕ

 

За замену иностране возачке дозволе држављанину Републике Србије потребно је приложити следећа документа:

 1. читко попуњен образац захтева за издавање возачке дозволе,
 2. важећу инострану возачку дозволу, са преводом овереним од стране овлашћеног судског тумача,
 3. доказ о шестомесечном непрекидном боравку у држави чија се возачка дозвола замењује, пре полагања возачког испита односно пре издавања возачке дозволе,
 4. уверење о телесној и душевној способности за управљање моторним возилима одређене категорије (лекарско уверење), које није старије од шест месеци,
 5. важећу личну карту,
 6. две фотографије, величине 3,5x4,5cm,
 7. доказ о уплаћеним надокнадама

ДУПЛИКАТ ВОЗАЧКЕ ДОЗВОЛЕ, ПСП, ДОЗВОЛЕ ЗА ВОЗАЧА ИНСТРУКТОРА И ВОЗАЧА ТРАКТОРА

 

За издавање дупликата возачке дозволе потребно је приложити следећа документа:

 1. писану изјаву о околностима губитка возачке дозволе,
 2. читко попуњен захтев за издавање нове возачке дозволе, потврде о познавању саобраћајних прописа, дозволе за возача трактора и возача инструктора уместо нестале, уништене, оштећене или дотрајале,
 3. важећу личну карту,
 4. две фотографије величине 3,5x4,5cm,
 5. доказ о уплаћеним надокнадама

ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О ПОЗНАВАЊУ САОБРАЋАЈНИХ ПРОПИСА

 

За издавање потврде о познавању саобраћајних прописа потребно је приложити следећа документа:

 1. читко попуњен образац захтева,
 2. уверење о положеној провери знања о познавању саобраћајних прописа,
 3. доказ о истоветности (најчешће лична карта за пунолетна лица),
 4. две фотографије, величине 3,0x3,5cm,
 5. доказ о уплаћеним надокнадама

ЗАМЕНА ВОЗАЧКИХ ДОЗВОЛА ИЗДАТИХ У РЕПУБЛИЦИ ЦРНОЈ ГОРИ

 

За замену возачке дозволе издате у Републици Црној Гори до 17. 06. 2006. године, потребно је приложити следећа документа:

 1. читко попуњен образац захтева за издавање возачке дозволе,
 2. возачку дозволу,
 3. важећу личну карту,
 4. две фотографије, величине 3,5x4,5cm,
 5. доказ о уплаћеним надокнадама

За замену возачке дозволе издате у Републици Црној Гори после 17. 06. 2006. године, потребно је приложити следећа документа:

 1. читко попуњен образац захтева за издавање возачке дозволе,
 2. возачку дозволу,
 3. уверење о телесној и душевној способности за управљање моторним возилима одређене категорије (лекарско уверење), које није старије од шест месеци,
 4. важећу личну карту,
 5. две фотографије, величине 3,5x4,5cm,
 6. доказ о уплаћеним надокнадама

ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ВОЗАЧА ИНСТРУКТОРА

 

За издавање дозволе за возача инструктора потребно је приложити следећа документа:

 1. читко попуњен образац захтева ,
 2. уверење о положеном испиту за возача инструктора,
 3. важећу личну карту,
 4. уверење о здравстевној способности за возача инструктора (лекарско уверење),
 5. две фотографије, величине 3,5x3,0cm,
 6. доказ о уплаћеним надокнадама

ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ВОЗАЧА ТРАКТОРА

 

За издавање дозволе за возача трактора потребно је приложити следећа документа:

 1. читко попуњен образац захтева,
 2. уверење о положеном испиту за возача трактора,
 3. важећу личну карту,
 4. уверење о здравстевној способности (лекарско уверење),
 5. две фотографије 3,0x3,5cm,
 6. доказ о уплаћеним надокнадамаPodaci preuzeti sa sajta Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije