Pasoš

За издавање биометријског пасоша за пунолетно лице потребно је лично поднети захтев у полицијској управи или станици, при чему је неопходно приложити следећа документа:

 1. важећу личну карту, на увид, ради утврђивања идентитета подносиоца захтева
 2. уверење о држављанству, не старије од 6 месеци, само код првог издавања биометријског пасоша
 3. пасош чији је рок важења истекао или који не може служити својој намени
 4. није обавезно, али се по жељи грађана може приложити и фотографија величине 5х5цм ("en face", на једнобојној сивој позадини)
 5. и друга документа којима се доказују подаци из захтева
 6. доказ о уплаћеној накнади за образац пасоша:

Пример уплатнице за уплату накнаде за образац пасоша

 

НАПОМЕНА:

- грађани који поседују биометријску личну карту прилажу само претходни пасош и доказ о уплаћеној надокнади за израду пасоша.

 

РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ ПАСОША

 

Надлежни орган је дужан да реши захтев у року од 30 дана од дана подношења захтева.

 

У изузетно хитним случајевима (потреба за хитним лечењем у иностранству, обавештење о смрти или тешкој болести члана уже породице, неодложан службени пут) или из других оправданих разлога, ако су уз захтев приложени докази који потврђују разлоге хитности, надлежни орган је дужан да путну исправу изда најкасније у року од 48 сати од тренутка подношења захтева.

 

ИЗДАВАЊЕ ПАСОША МАЛОЛЕТНОМ ЛИЦУ

 

Нови Закон о путним исправама не предвиђа могућност уписивања детета у биометријски пасош родитеља.

 

Рок важења пасоша за малолетна лица

 

Законом о измени Закона о путним исправама, објављеним у "Службеном гласнику Р Србије" бр.104 од 16. 12. 2009. године, члан 19, који се односи на рок важења пасоша издатих малолетним лицима, као и о важности пасоша издатих на старом "плавом" обрасцу, измењен је и гласи:

 1. Лицима млађим од 3 године живота пасош се издаје са роком важења од 3 године
 2. Лицима млађим од 14 година живота пасош се издаје са роком важења од 5 година.
 3. Осталој категорији лица, старијој од 14 године живота пасош се издаје са роком важења од 10 година

 

Захтев за издавање новог пасоша за малолетно лице подносе оба родитеља, или један од родитеља уз оверену писмену сагласност (у суду или општини) другог родитеља или доказ о старатељству, при чему је неопходно приложити следећа документа:

 1. извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци)
 2. лична карта родитеља или старатеља
 3. може се приложити и фотографија величине 50x50 мм
 4. уверење о држављанству, не старије од 6 месеци, само код првог издавања пасоша
 5. доказ о уплаћеним надокнадама.

НАПОМЕНА:

малолетна лица морају имати пријављено пребивалиште у полицијској станици на чијој територији живе.

 

Путна исправа ће се издати у изузетним случајевима без сагласности другог родитеља у случајевима када је један од родитеља:

 1. заведен као нестало лице
 2. непознатог пребивалишта или боравишта
 3. умрло лице
 4. старатеља коме је одлуком суда додељено старатељство над малолетним лицем или је одлуком суда дозвољено издавање путне исправе, осим у случају да истом одлуком суда издавање путне исправе и путовање малолетног лица у иностранство није условљено сагласношћу оба родитеља.

У случају када су родитељи разведени или самохрани, малолетном лицу за пасош нопходно је присуство родитеља-старатеља и писана и (у суду или општини) оверена сагласност другог родитеља. Уколико је други родитељ недоступан или спречен да дође, потребно је консултовати надлежни Центар за социјални рад од кога се добија потребни документ (остали прилози су исти као у претходном случају изузетног издавања пасоша).

 

 

Podaci preuzeti sa sajta Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije