Lična karta

За издавање нове личне карте потребно је лично поднети захтев у полицијској управи или станици, при чему је неопходно приложити следећа документа:

 1. претходно издату личну карту (уколико је изгубљена, пасош или возaчку дозволу) - на увид
 2. извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци);
 3. уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци);
 4. извод из матичне књиге венчаних (уколико је при венчању промењено презиме – не старији од 6 месеци);
 5. једну фотографију величине 5 х 5 цм ("en face", на једнобојној сивој позадини)
 6. доказ о уплаћеним накнадама за образац личне карте и трошкове израде личне карте:


Пример уплатнице за уплату накнаде за израду личне карте

 Пример уплатнице за уплату накнаде за израду личне карте

НАПОМЕНА:

- Грађани се сами приликом предавања захтева изјашњавају да ли желе личну карту са чипом или без чипа.
- Грађани који изаберу личну карте на обрасцу у који је уграђен контактни микроконтролер (чип) нису у обавези да приликом промене адресе стана подносе захтев за издавање нове личне карте и поново плаћају таксу за исту, док грађани који поседују личну карту без чипа, приликом сваке промене адресе стана подносе и захтев за издавање нове личне карте.

Надлежни орган је дужан да изда личну карту најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева.


Истовремено подношење захтева за личну карту и пасош

1. Када грађани истовремено подносе захтев за издавање биометријске личне карте и пасоша, а при томе не мењају ништа од личних података или пребивалиште, уз одговарајуће доказе о уплати потребно је да приложе:

 • личну карту или другу важећу исправу – на увид,
 • уверење о држављанству Републике Србије – не старије од шест месеци, оригинал на увид,
 • извод из матичне књиге рођених (у случају промене презимена приликом склапања брака и извод из матичне књиге венчаних) – не старије од шест месеци, оригинал на увид,
 • фотографију величине 5х5 цм, не старију од шест месеци, са једнобојном сивом позадином – ''en face'', за лице коме се први пут издаје биометријска лична карта,

2. Када грађани који су већ доставили све што је потребно за издавање биометријског пасоша или га већ имају, а предају захтев за издавање биометријске личне карте, потребно је да уз одговарајуће доказе о уплати приложе:

 • важећи документ са сликом,
 • извод из матичне књиге рођених - не старије од шест месеци, оригинал на увид,
 • и извод из матичне књиге венчаних, уколико је дошло до промене брачног статуса и презимена или до промене имена - оригинал на увид,
 • потврду о предатом захтеву за пасош,

*** уколико је промењена адреса стана или пребивалишта – потребно је уз читко попуњен захтев за пријаву - одјаву пребивалишта или промену адресе стана приложити доказ о правном основу коришћења стана на адреси на коју се подносилац захтева пријављује (уговор о купопродаји или уговор о коришћењу стана оверен у суду, (или) власнички лист, (или) решење о кућном броју) и доказ о уплати у износу од 200,00 динара на име Републичке административне таксе.

 

 

 

Podaci preuzeti sa sajta Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije